Udviklingsplan for Måløv Idrætspark

Kommunalbestyrelsen bestilte med budget 2023 en udviklingsplan for Måløv Idrætspark, der skal have et overordnet sigte og indeholde kapacitetsmæssige overvejelser. Udviklingsplanen skal være færdig i 2024.

Brugere og andre interessenter vil blive inddraget under udarbejdelse af udviklingsplanen bl.a. igennem forskellige workshop. Desuden vil den nyeste data på området samt interne og eksterne fagpersoners viden blive anvendt.Udviklingsplanen som færdig produkt

Udviklingsplanen skal i sin essens være mere strategisk og principiel, end den skal være konkret. Den skal være et dynamisk værktøj, der viser vision og retning for udviklingen.

Med en udviklingsplan kan vi stille og besvare de helt store spørgsmål som: Hvor skal vi hen med vores idrætspark? Hvad er vores muligheder og udfordringer? Og hvilke særlige potentialer kan udviklingen baseres på?

Det er ikke er muligt at udtænke den perfekte plan for en udvikling, der også er den rigtige om fem, ti eller tyve år. Derfor er det essentielt, at udviklingsplanen har den nødvendige fleksibilitet i forhold til, at man kan eksperimentere og blive klogere undervejs og tilpasse projektet til nye trends eller ændrede forudsætninger undervejs – samtidig med, at planen holder fast i at forfølge projektets overordnede vision.

Når udviklingsplanen er færdig og politisk godkendt vil der ud fra planens retninger og temaer skulle laves en faseplan, der angiver konkrete forslag og faser til hvordan udviklingsplanens vision kan realiseres. Realiseringen er afhængig af politiske beslutninger om eksemplevis økonomien.

Der er allerede lavet en udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby, som udviklingsplanen for Måløv Idrætspark vil blive et tillæg til. 

Ballerup Idrætsbys udviklingsplan kan findes her: Udviklingsplan for Ballerup Idrætsby


Proces og status

Opdatering januar 2024

På politisk plan er der besluttet to ting om udviklingsplanen:

  • at der skal laves en opdateret og dybdegående analyse af borgernes idræts- og motionsvaner, idrætsfaciliteternes kapacitet samt foreningernes oplevelse af idrætsforholdene for hele kommunen med særligt fokus på Måløv.

 

  • at der kan bruges op til 500.000 kr. på at eksperimentere med udvalgte tiltag samtidig med at udviklingsplanen udarbejdes. Det betyder, at der er mulighed for at afprøve udvalgte og relevante aktiviteter eller elementer for at undersøge benyttelsen, oplevelsen og værdien af tiltagene - og lade denne viden indgå i arbejdet med udviklingsplanen.

 

Procesplan

Procesplanen opdateres løbende

Handling

Tid

Indhold

Opstartsmøde

Juni 2023

 

Workshop

August 2023

 

Inddragelse af relevante brugere og samarbejdspartnere.

Politisk proces.

September-december 2023

Møder og involvering af forskellige brugergrupper, skolen, ungdomsklubben mv.

Samarbejde med Idrættens Analyseinstitut og Lokale- og Anlægsfonden.

 

 

Workshop

December 2023

 

IDAN undersøgelse

 

Januar-juni 2024

 

Idrættens Analyseinstitut (IDAN) gennemfører en undersøgelse af idrætten i Ballerup Kommune i det første halvår af 2024. Undersøgelsen skal give en status på idrætten i Ballerup Kommune, og indgå i kommunens bestræbelser på at udvikle idrætsområdet de kommende år. Undersøgelsen skal have særligt fokus på Måløvområdet.

Specifikt skal undersøgelsen:

 

  • Undersøge og beskrive forhold med betydning for idrætten i Ballerup Kommune – det gælder blandt andet økonomi, borgersammensætning, befolkningsudvikling, byudviklingsprojekter, områdets forvaltning og kommunale politikker

 

  • Undersøge tendenser i borgernes idræts- og motionsvaner

 

  • Undersøge status og trivsel blandt idrætsforeninger i kommunen og støtte op om kommunens igangværende indsats for at understøtte den organiserede idræt.

 

  • Skabe overblik over idrætsfaciliteternes booking og benyttelse

 

  • Indgå i arbejdet med at udarbejde en udviklingsplan for Måløv Idrætspark

 

  •  Undersøge behovet for udeområder i kommunen og identificere relevante, fremtidige indsatser på området

 

  • Skitsere scenarier for udviklingen af steder og faciliteter til sport og motion i kommunen samt tilbud til borgerne

 

Det betyder også at alle idrætsforeninger i kommunen vil modtage et online spørgeskema i løbet af første kvartal 2024.

 

Prøvehandlinger

 

Februar 2024 –

 

Der nedsættes en arbejdsgruppe, der kan komme med forslag til hvilke prøvehandlinger, der skal arbejdes med og hvordan.

Der stiles efter at arbejdsgruppen består af repræsentanter fra foreningslivet, skolen, klubben og bylaug/naboer. I februar sendes der mere information ud om arbejdsgruppen og hvordan man kan melde sig.

 

Præsentation af resultaterne af IDAN undersøgelse

 

August 2024

 

Oplæg, hvor IDAN præsenterer undersøgelsens resultater for alle interesserede.

 

Færdiggørelse af udviklingsplanen

 

September 2024

 

Der lægges sidste hånd på udviklingsplanen i september. Udviklingsplanen færdiggøres med baggrund i IDANs specifikke kommuneundersøgelse, anbefalinger fra Lokale- og Anlægsfonden, generel viden om tendenser inden for idrætten samt input fra workshops, møder med brugergrupper og møder med potentielle brugergrupper.

 

Høring og politisk proces

 

Oktober-december 2024

 

Udviklingsplanen sendes i høring og behandles derefter i Kultur- og Fritidsudvalget.

 

 

Materiale og opsamling

 

Workshop 2

7. december 2023

 

Materiale fra 2. workshop:

Præsentation - Lokale- og Anlægsfonden

Refleksioner

 

Workshop 1

29. august 2023

Idrættens Analyseinstitut holdt oplæg om de nyeste tendenser og landsdækkende viden om idrætsdeltagelse, organisationsformer og benyttelse af idrætsfaciliteter. Deltagerne på workshoppen kom med input til temaer og retninger for udviklingsplanen.

 

Materiale fra 1. workshop:

Præsentation - Idrættens Analyseinstitut

Opsamling på temaer og retninger

Data og vidensoverblik

 

 

Opstartsmøde

6. juni 2023

Præsentation af baggrund og de overordnede tanker om arbejdet med udviklingsplanen